Pengeluaran Lesen Filem 2017 – 2021

TAHUN/ KATEGORI 2017 2018 2019 2020 2021
(JAN-OKT)
Pengeluaran Filem (PF) 1,221 1,116 1,214 1,333 1,001
Pengeluaran Video (PV) 1,418 1,107 940 586 285
Pengedaran Filem (DF) 1,249 1,204 1,308 1,047 808
Pengedaran Video (DV) 1,661 1,649 1,840 1,075 468
Pemameran Filem (EF) 1,501 1,410 1,502 1,611 1,192
Pemameran Video (EV) 39 30 28 20 13
Jumlah 7,089 6,516 6,832 5,183 3,767